Huishoudelijk Reglement

 1. Borg


   

  1. Elke tuinder dient een eenmalige waarborgsom van € 50,- per are aan de vereniging te betalen.
  2. Bij het aanvaarden van een tuin:
   1. Indien de tuin zwart (=gefreesd of gespit) en schoon wordt aangeboden:
    de volledige borg wordt in rekening gebracht.
   2. Indien de tuin schoon en “freesklaar” wordt aangeboden:
    de borg wordt in rekening gebracht, verminderd met de kosten voor het frezen.
   3. Indien de tuin niet is opgeruimd, maar wordt in die staat geaccepteerd door de nieuwe gebruiker:
    de borg wordt in rekening gebracht, verminderd met de kosten voor het frezen.
  3. Bij het opleveren van een tuin aan de vereniging:
   1. Indien de tuin schoon en zwart wordt opgeleverd:
    de borg wordt volledig terugbetaald.
   2. Indien de tuin schoon en “freesklaar” wordt opgeleverd:
    de borg wordt terugbetaald, verminderd met de kosten voor het frezen.
   3. Indien de tuin “vuil” en niet zwart wordt opgeleverd:
    de borg wordt niet terugbetaald.
   4. Indien de tuin “vuil”en niet zwart wordt opgeleverd, maar de nieuwe gebruiker accepteert de tuin in die staat:
    de borg wordt terugbetaald, verminderd met de kosten voor het frezen.


 2. Contributie

  Pacht en contributie dienen ieder jaar voor de aanvang van het daarop volgende kalenderjaar te geschieden.
  De contributie bedraagt € 5,00 per jaar.

  1. Het bestuur verhuurt de tuinen per jaar (1 januari t/m 31 december) en behoudt elk jaar het recht van wijziging voor.
  2. De contributie wordt automatisch met € 14,00 verhoogd; bij deelname (twee keer) aan zelfwerkzaamheid wordt € 20,00 terug betaald. (zie ook art. 17)
  3. Betalingen, welke niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de factuur, worden verhoogd met € 5,00.

 3. Handel

  Producten geteeld op de volkstuin mogen niet verhandeld worden.


 4. Huisdieren

  Tot het complex worden geen dieren toegelaten, tenzij door het bestuur anders wordt bepaald.
  Het bestuur heeft bepaald, dat honden door tuinders op de complexen mogen worden meegenomen. Hierbij gelden de volgende restricties:

  1. De hond dient op de eigen tuin te verblijven.
  2. Op het complex dient de hond aangelijnd te zijn.
  3. Er geldt opruimplicht.
  4. De hond mag geen overlast veroorzaken.

 5. Kinderen

  Kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar mogen niet zonder begeleiding op het complex komen.


 6. Nachtschaden

  1. Voor het verbouwen van nachtschadengewassen (met name aardappelen, tomaten en aubergines) gelden speciale regels.
   1. Deze regels zijn een wettelijke verplichting, opgelegd door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK).
   2. Deze regels dienen om de verspreiding van nematoden (aardappelsystenaaltjes) te voorkomen.
   3. Daarom wordt een vruchtwisseling voorgeschreven, waardoor de gewassen slechts éénmaal in de drie jaar op dezelfde plaats kunnen staan.
  2. Op het publicatiebord van onze complexen is zichtbaar gemaakt waar de nachtschadengewassen elk jaar mogen staan.
  3. Dat kan zijn voorste deel van de tuin, middelste of achterste deel; altijd één derde van het beteelbare stuk.
  4. Voor vaste kasjes geldt hetzelfde als voor de tuin.
   1. Alleen het voorste, middelste of achterste deel van de kas.
   2. Conform het schema op het publicatiebord.
  5. Voor foliekassen (indien beteeld met nachtschadengewassen) geldt: de kas mee verplaatsen met het vruchtwisseling schema.

 7. Scheidingen

  Tuinen en afscheidingen dienen in goede staat te verkeren. Scheidingspaden dienen door de aangrenzende tuinders te worden onderhouden.
  Bessenstruiken, frambozen, rabarber en/of vruchtbomen dienen één meter vanaf de scheiding te worden geplant (gerekend van het hart van de struik of boom) en mogen niet hoger zijn dan twee meter.


 8. Beplantingen

  Buiten de afscheiding mag niet worden geplant (ook geen bloemen).


 9. Ziekte

  Indien de huurder door ziekte of een ongeval of een andere reden voor langere tijd niet op de tuin aanwezig kan zijn, dient dit tijdig gemeld te worden aan het secretariaat, zodat het bestuur hiervan op de hoogte is. Op de tuin is een gematigde burenplicht van kracht.


 10. Medetuinder


   

  1. Leden, die anderen (niet wonend op hun huisadres) op hun tuin willen laten meetuinieren, dienen dit vooraf te melden aan het secretariaat.
  2. De medetuinder zal, na betaling van inschrijfgeld, worden ingeschreven als medetuinder.
  3. De medetuinder betaalt vervolgens, zolang hij meetuiniert op betreffende tuin(en), € 5,- contributie per jaar.

 11. Verhuizing  Verhuizingen dienen schriftelijk middels een adreswijziging gemeld te worden. Indien hieraan niet wordt voldaan zal hiervoor € 5,- administratiekosten berekend worden.


 12. Opstallen  Opstallen dienen aan bepaalde eisen te voldoen als gesteld in de door de verhuurder en de gemeente nader te stellen regels.
  De hoogte van de opstallen mag maximaal 100 cm. (1 meter) zijn. Dit geldt alleen voor het complex aan de NES.


 13. Kassen, tuinhuisjes en schuurtjes


   

  1. Het plaatsen van een tuinkas een tuinhuisje of een schuurtje is alleen toegestaan op tuincomplex aan de WOLDLAAN.
   Het plaatsen van een tuinkas, een tuinhuisje of schuurtje moet aan de volgende eisen voldoen:

   1. De kas, het tuinhuisje of het schuurtje mag niet hoger zijn dan 250 cm. (2,5 meter).
   2. Er moet vooraf een duidelijke bouwtekening van de kas, het tuinhuisje of schuurtje worden voorgelegd aan het bestuur.
   3. De exacte plaats waar u de kas, het tuinhuisje of schuurtje mag plaatsen wordt bepaald door het bestuur.
   4. Op de bouwtekening moet worden aangegeven welke bouwmaterialen worden gebruikt.
   5. Er moet een Verklaring worden getekend waarin is overeengekomen dat indien u de tuin, om wat voor reden dan ook verlaat, u de kas het tuinhuisje of het schuurtje van het complex verwijderd of dat het op uw kosten door de vereniging wordt verwijderd.
   6. U mag pas bouwen als de tekening door het bestuur is goedgekeurd.
  2. Opstallen, plasticfolietunnels en tuinkassen
   1. U dient voor het plaatsen van de tunnel een aanvraag in te dienen bij het bestuur.
   2. De totale oppervlakte van de tunnel mag niet meer bedragen dan 10% van de oppervlakte van de tuin.
   3. De andere tuinders mogen van de tunnel geen last ondervinden.
   4. De tunnelkas mag op de tuin staan van 01 maart tot en met 31 oktober. Na deze datum dient het plasticfolie verwijderd te zijn. Het geraamte mag blijven staan.
   5. De tunnelkas moet in nette staat zijn en blijven.

 14. Bijenkasten  Bijenkasten mogen niet op de tuin geplaatst worden.


 15. Stoppen met tuinieren  Stopt een tuinder met tuinieren dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Aan het eind van het seizoen. De tuinder dient de tuin zwart (zie art.1) op te leveren voor 31 december van het lopende jaar.
  2. Midden in het seizoen. Indien mogelijk wordt een aspirant-tuinder benaderd die de rest van het seizoen de tuin verzorgt en deze ook zwart (zie art.1) oplevert voor 31 december van het lopende jaar. Is dat niet mogelijk, dan levert de stoppende tuinder aan het eind van het seizoen de tuin zwart (zie art.1) op en blijft zorgen voor een nette tuin.

 16. Periodieke controle tuinonderhoud en beteling


   

  1. De tuinen dienen in redelijk staat te zijn en door de tuinders goed onderhouden te worden, zodat geen overlast ontstaat voor anderen.
  2. Daartoe worden de tuinen van april tot en met september maandelijks gecontroleerd door een controleteam.
  3. Deze controle, die betrekking heeft op netheid, onderhoud en beteling (zoals vruchtwisseling en dergelijke), zal in principe steeds worden uitgevoerd kort na de eerste zondag van de maand.
  4. De tuinders, die niet voldoen aan de normen, worden benaderd door de complexbeheerder en gemaand de onvolkomenheden te herstellen.
  5. Na een week wordt de betreffende tuin opnieuw gecontroleerd en bij onvoldoende verbetering volgt een eerste officiële waarschuwing.

 17. Zelfwerkzaamheid


   

Twee maal per jaar worden alle leden opgeroepen om deel te nemen aan werkzaamheden in het kader van de zelfwerkzaamheid. Deze werkzaamheden worden voorbereid en gecoördineerd door het bestuur. De deelname is op vrijwillige basis en de vergoeding wordt geregeld in artikel 2 onder b van dit reglement.

Het bestuur kan ook andere incidentele inspanningen van leden aanmerken als zelfwerkzaamheid.


 1. Verbranden  Op grond van een gemeentelijke verordening is het niet toegestaan tuinafval te verbranden.


 2. Gestelde regels


   

  1. Bij het niet nakomen van de gestelde regels ontvangen leden een eerste schriftelijke waarschuwing met de aanwijzing om binnen tien dagen de aangegeven tekortkoming te corrigeren.
  2. Indien na tien dagen de tekortkoming niet is hersteld, ontvangen leden een tweede schriftelijke waarschuwing, waarbij tevens een administratieve boete van € 10,- wordt opgelegd.
  3. Indien leden binnen de gestelde termijn geen verbetering uitvoeren n.a.v. een tweede brief verliezen zij het recht hun tuin te gebruiken.
  4. Na tweemaal een tweede waarschuwing binnen twee kalenderjaren verliezen leden hun recht hun tuin te gebruiken.

 3. Waarborgsom  De waarborgsom vervalt bij het niet naleven van de gestelde regels van het tuinonderhoud.


   

 4. Bij grove overtreding


   

  1. Bij grove overtredingen, zoals het niet naleven van gestelde regels (art 19), diefstal, vervuiling van singels of beplanting, storting van afvalstoffen of iets dergelijks volgt een onmiddellijke royering.
   Het betrokken lid verliest onmiddellijk alle rechten.
   Dit is ook van toepassing voor huisgenoten en een eventuele medetuinder (aspirant lid) van het lid.
   Het enige beroep dat het lid open staat, is de eerstvolgende algemene ledenvergadering.(zie art 22 HR)
  2. Een geroyeerd lid is voor vijf jaar uitgesloten van het lidmaatschap.
  3. Wordt hij/zij na vijf jaar weer lid dan geldt voor hem/haar een proeftijd van één
  4. Indien een lid wordt geroyeerd en hij/zij geeft te kennen hier tegen in beroep te gaan, is in afwachting van de beroepsprocedure het volgende van toepassing:
   1. Betrokken lid moet alle losse inventaris, zoals gereedschappen etc. voor een door het bestuur te bepalen datum van de tuin verwijderen.
   2. Overlast voor andere tuinen wordt door zorg van het bestuur voorkomen.
   3. Planten en dergelijke worden zoveel mogelijk gespaard.
   4. Opstallen worden niet door de vereniging onderhouden.
   5. De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vernieling en of diefstal van goederen.
   6. Indien er aan een opstal vernielingen zijn aangericht zal de vereniging dit aan betrokkene melden en hem/haar in de gelegenheid stellen dit binnen een door het bestuur vast te stellen termijn te herstellen.
  5. Onkosten
   1. Indien de vereniging onkosten moet maken worden deze, in redelijkheid, aan betrokken lid in rekening gebracht.
   2. Indien betrokken lid beroep aantekent tegen zijn/haar royering moet hij/zij een verklaring ondertekenen waarmee hij/zij akkoord gaat met punt e1; deze ondertekende verklaring moet binnen een maand na dagtekening geretourneerd worden naar de secretaris.
   3. Indien betrokkene weigert om deze verklaring te ondertekenen gaat het royement onmiddellijk in en is het niet meer mogelijk om verder in beroep aan te tekenen.

 5. Beroep


   

  1. Het lid behoudt zich het recht voor om in beroep te gaan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving.
  2. Het beroep wordt op de eerstkomende Algemene Ledenvergadering behandeld. In die vergadering beslissen de leden over het aangetekende beroep.
  3. Komen de leden niet tot een uitspraak dan wordt een commissie van beroep gekozen die een bindende uitspraak doet waaraan alle partijen zich dienen te houden.

 6. Commissie van beroep


   

  1. Voor leden kan door de ledenvergadering een commissie van beroep worden ingesteld van tenminste drie leden.
   (De commissie doet pas werk als de algemene ledenvergadering geen besluit kan nemen aangaande een beroep).
  2. De commissie zal handelen overeenkomstig de daarvoor geldende regels en zal het bestuur van haar bevindingen (binnen 48 uur) op de hoogte stellen.
  3. Het besluit van de commissie is bindend voor beide partijen.
  4. Het bestuur is bevoegd een commissielid als zodanig te schorsen tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering of zoveel korter als het bestuur zal goeddunken. Dit kan alleen geschieden als het commissielid zichzelf niet aan de regels, gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement, houdt.
   Dit geldt ook ten aanzien van de bestuursleden.


 7. Chemische bestrijdingsmiddelen
  1. In principe moet het niet nodig zijn gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.
  2. Mechanische methoden zoals schoffelen, spitten, wieden, maaien etc. zijn hiervoor de aangewezen methode.
  3. Bij hardnekkige onkruiden en bij onkruiden op moeilijk bereikbare plaatsen is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen toegestaan.
  4. Alleen officieel in de detailhandel verkrijgbare chemische bestrijdingsmiddelen mogen conform vermelde gebruiksaanwijzing op de tuinen worden gebruikt.
  5. Alleen toepassen bij windstil en droog weer, zodat naastliggende tuinen gevrijwaard blijven van contact met het gebruikte middel.
  6. Niet gebruiken nabij waterpompen en open water; tevens de spuitapparatuur niet bij waterpompen en open water reinigen.
  7. Biologisch tuinieren
   1. Tuinders, die biologisch (willen) tuinieren, dienen dit bekend te stellen bij het bestuur (secr).
   2. De tuin zal dan met een groen label gemerkt worden; de tuin is hiermee door iedereen te herkennen als biologische tuin, alwaar geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
   3. Conform art 7 van dit HR onderhoudt ook deze tuinder het aanliggende tuinpad. Er zullen echter aldaar door derden geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
   4. Deze tuinder maakt zelf afspraken met naastliggende tuinders omtrent hun evt. gebruik van bestrijdingsmiddelen.
   5. Wederzijds respect zal een harmonieuze samenwerking bevorderen.

 8. Voorkoming diefstal en vernieling  Op onze complexen worden regelmatig vernielingen aangericht. Tevens komt het voor dat tuinhuisjes worden opgebroken en er goederen worden gestolen. Aangezien dit niet is te voorkomen, adviseren wij u om geen (dure) goederen op uw tuin op te slaan.
  Preventie:

  1. Op beide complexen zijn bordjes ‘Verboden Toegang art 461’ en ‘Cameratoezicht’ geplaatst.
  2. Teneinde de politie in staat te stellen om een dader/daders op te sporen kan/kunnen camera/camera’s binnen de complexen worden opgesteld.
  3. Indien een camera/camera’s is/zijn opgesteld geldt navolgende t.a.v. gemaakte beelden:
   1. Bij vernielingen/diefstal worden deze opnamen beschikbaar gesteld aan de politie.
   2. Overige opnamen zullen overeenkomstig Wet Bescherming Persoonsgegevens binnen uiterlijk 28 dagen worden gewist.

 9. Onvoorzien  Waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Zij doet dit met inachtneming van de statuten en de bepalingen gesteld door de verhuurder.