Verklaring m.b.t. art 13

Volkstuinvereniging
“DE WOELAKKERS”
Zeewolde

Verklaring als bedoeld in artikel 13 letter e. van het Huishoudelijk Reglement.

Zeewolde,
Geboekt onder nummer:

Ondergetekende:(hierna te noemen: betrokkene)

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Tuinnummer:

Verklaart:

a) dat hij / zij, de op zijn / haar tuin geplaatste kas / tuinhuisje / schuurtje en de fundering waarop het is geplaatst, bij het beëindigen van zijn / haar lidmaatschap, om welke reden dan ook, van de tuin en het complex verwijdert of laat verwijderen.
b) bij het in gebreke blijven van het onder punt e genoemde, stemt betrokkene er mee in dat de vereniging de kas / het tuinhuisje / schuurtje en de fundering op zijn / haar kosten laat verwijderen.
c) betrokkene stemt er mee in dat de vereniging zijn/haar familie c.q. nabestaanden aansprakelijk stelt voor de verwijdering (zoals genoemd onder a.) dan wel de kosten voor verwijdering op zijn/haar familie c.q. nabestaanden verhaalt indien betrokkene zelf niet in staat is aan deze verplichting te voldoen. Te denken valt hierbij aan ernstige ziekte of overlijden.
d) hij is er van op de hoogte dat de borg als bedoeld in artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement niet van toepassing is op het bovenstaande.

Indien betrokkene de kas / het tuinhuisje / schuurtje door een nieuwe huurder laat overnemen, zal deze eerst een eensluidende verklaring dienen te ondertekenen.

Voor akkoord:
In geval als bedoeld onder c., zal het bestuur voor zover dat in haar vermogen ligt, medewerking verlenen bij het zoeken van een koper. Hieraan kan echter geen recht worden ontleend.

Ondertekenen en opsturen naar de secretaris of via de scan.