Verslag ALV 2019

Volkstuinvereniging

‘De Woelakkers’

Zeewolde

Verslag van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden werd op 22 januari 2019 in zalencentrum “Open Haven” in Zeewolde.

 

Aanwezig: Zeven bestuursleden en 35 leden en 7 leden hebben zich afgemeld.

 1. Opening
  Om 19.34 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder ons erelid Sjef de Rooij. Hij stelt vervolgens alle bestuursleden voor en deelt mee, dat bij agendapunt 8 niet alleen zal worden gesproken over de contributie en het inschrijfgeld, maar ook over de tarieven van pacht en zelfwerkzaamheid. Tevens zal onze lustrumviering worden ingevoegd als agendapunt 12. De overige punten schuiven op.
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 januari 2018
  Op het verslag zijn geen op- of aanmerkingen. De voorzitter dankt de secretaris en stelt het verslag vast.
 3. Mededelingen van de voorzitter
  De voorzitter maakt bekend, dat aan het complex de Nes, de groenstrook langs het fietspad aan het Jolpad door de gemeente is aangepakt. De singel, direct grenzend aan complex de Nes, is gerooid en de vereniging heeft daar een universeel hek geplaatst, waarvan het materiaal grotendeels afkomstig is van de oude ijsbaan.
  Tevens geeft de voorzitter aan dat in de dorpsgracht, die zich bevindt aan de noordzijde van complex de Nes, nog steeds een bever actief is. Deze heeft het voorzien op vooral fruitbomen. Aangeraden wordt om tuinen en/of bomen afdoende te beschermen.
 4. Jaarverslag secretaris
  De secretaris schetst het verloop in het ledenbestand in 2018 en geeft inzicht in het aantal beschikbare tuinen op 1 januari 2019.
 5. Jaarverslag penningmeester
  De leden krijgen een overzicht met betrekking tot de financiële situatie. Dit overzicht bevat: de balans per 1-1-2018, een samenvatting van de mutaties, die in 2018 hebben plaats gevonden, de balans per 31-12-2018 en tenslotte de begroting voor 2019, welke bij agendapunt 9 wordt behandeld.
  De penningmeester geeft de leden tijd om het overzicht door te lezen. Daarna geeft hij een korte toelichting. Mevrouw Adam vraagt zich af waar de inventaris uit bestaat. De penningmeester licht dit kort toe. Er zijn geen verdere vragen.
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
  Mevrouw Adam en de heer Brouwer hebben, als kascontrolecommissie, op 10 januari 2019 de boeken van de penningmeester gecontroleerd en hebben bij deze controle geen onrechtmatigheden geconstateerd De administratie werd ordelijk en overzichtelijk bevonden. De cijfers en saldi waren in overeenstemming met de boekhouding. De administratie was in overeenstemming met de in de vergadering overlegde stukken. Mevrouw Adam complimenteert de penningmeester en hij krijgt applaus van de vergadering.
 7. Verkiezing kascontrolecommissie
  Mevrouw Adam is bereid om voor een tweede jaar plaats te nemen in de commissie en de heer A. van der Meer, nu reserve, treedt toe tot de commissie. De heer Westland stelt zich beschikbaar als reserve en wordt, als zodanig, benoemd.
 8. Vaststelling van de jaarcontributie en het inschrijfgeld
  De penningmeester legt uit dat alle tarieven (in guldens), bij de invoering van de Euro, zijn omgerekend, waardoor niet ronde bedragen zijn ontstaan. Dit werkt niet handig en er ligt een voorstel om de jaarcontributie te verlagen van € 7,00 naar € 5,00. Daarnaast wordt voorgesteld om de tarieven voor pacht (per are) en zelfwerkzaamheid (nu beide € 13,60) te verhogen naar € 14,00 per jaar. De heer van der Meer vraagt zich af waarom beide laatste tarieven omhoog worden afgerond en niet omlaag. De penningmeester geeft aan, dat de pacht, die de vereniging betaalt aan de gemeente, jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit is, tot op heden, nooit doorberekend aan de leden, dus een kleine verhoging is op zijn plaats, zeker door het dalen van de contributie. Het voorstel wordt aangenomen. Het inschrijfgeld blijft staan op € 3,50.
 9. Vaststellen begroting 2019
  De penningmeester geeft aan dat de begroting voor het jaar 2019 geen grote afwijkingen kent in vergelijking met vorige jaren. Een uitzondering daarop is een begrotingspost van € 4500,00 voor de bijeenkomst van leden. Dit is in verband met de komende lustrumviering. De heer Maan geeft aan dat, onderaan de bladzijde, een 30 jarig jubileum vermeld staat. Dit moet natuurlijk het 35 jarig jubileum zijn.
  De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.
 10. Voorstel tot wijziging van artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement
  Artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement regelt de deelname aan de zelfwerkzaamheid. De regeling, zoals nu verwoord, wordt niet als zodanig uitgevoerd. Het bestuur stelt voor om de tekst in artikel 17 te vervangen door een nieuwe tekst, zodat het in overeenstemming is met de huidige uitvoering. Het voorstel wordt aangenomen.
 11. Verkiezing bestuursleden
  Twee bestuursleden, de heren Wim Lugtenberg en Ruud Brederoo zijn, volgens het rooster van aftreden, aftredend. Beide stellen zich opnieuw beschikbaar. Omdat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, stelt de voorzitter aan de vergadering voor beiden opnieuw te benoemen als bestuurslid, hetgeen de vergadering met applaus doet. Het bestuur zal komend verenigingsjaar optreden in dezelfde samenstelling.
 12. Verslag van de activiteitencommissie 2019
  De vereniging bestaat dit jaar 35 jaar. Om dit te vieren is vorig jaar een activiteitencommissie samengesteld. De huidige leden van de activiteitencommissie zijn de dames B. de Jonge en Y. van der Meer. Mevrouw van der Meer geeft aan dat voor de leden een barbecue zal worden georganiseerd op 25 mei 2019. Deze barbecue zal plaats vinden op het terrein van de Rode Schuur van IVN. Alle leden ontvangen een uitnodiging per e-mail. Per lid mag één introducé worden meegenomen. Bij opgave worden deelnemers ook verzocht om eventuele diëten of aangepaste voeding aan te geven. Deelnemers worden verzocht zoveel mogelijk met de fiets te komen, in verband met de geringe parkeermogelijkheden bij de Rode Schuur.
 13. Rondvraag
  De heer Brouwer geeft aan dat hij gedroogde bonen en andere zaden van peulvruchten heeft meegebracht naar de vergadering en dat hij die graag ter beschikking stelt aan andere leden.
  De heer Boellaard zou graag zien dat er meer wordt gedaan aan lief en leed. Hij stelt voor een tweetal te benoemen, die zich daarmee gaan bezig houden. De secretaris brengt in, dat dit gaat stuiten op problemen. De in 2018 van kracht geworden Algemene Verordening Gegevenbescherming verbiedt het delen van persoonsgegevens, tenzij betrokkenen aangeven daar geen bezwaar tegen te hebben. De heer van de Kolk stelt dat zieken en/of langdurige geblesseerden dit zelf op de Facebookpagina kunnen zetten. Maar niet iedereen gebruikt Facebook. De heer Klop zou graag zien, dat dit, waar nodig, wordt opgepakt door alle leden en dit op de tuin zelf te regelen. De voorzitter zegt aan de heer Boellaard toe, om de kwestie te bespreken in de volgende bestuursvergadering.
  Mevrouw Adam zegt het jammer te vinden, dat er weinig belangstelling is voor deelname aan de zelfwerkzaamheid op het complex Woldlaan. Ze doet een oproep aan alle tuinders aldaar, om ook op deze dagen de handen uit de mouwen te steken. Ze vertelt, dat zij is verhuisd naar een grotere tuin en dat ze is geschrokken van de bende op die tuin. Daarmee doelt zij niet alleen op onkruid, maar ook op afval. Ze bedankt de complexbeheerders voor de uitstekende hulp, die haar daarbij is geboden. Ze roept op om bij de controles ook te letten op dit aspect, om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen.
 14. Sluiting
  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.05 uur de vergadering.

 

 

Na de vergadering heeft de heer Gert Veldhorst een zeer interessante lezing gehouden over de bodem en over onkruiden.