Privacy statement

 

 1. Volkstuinvereniging de Woelakkers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
 2. In dit Privacy Statement wil het bestuur van de vereniging heldere en transparante informatie geven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.
 3. Het bestuur doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
 4. Volkstuinvereniging de Woelakkers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 5. Dit brengt met zich mee dat het bestuur van de vereniging in ieder geval:
  1. uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
  2. verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  3. vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als het bestuur deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  4. passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  6. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
 6. Het bestuur van Volkstuinvereniging de Woelakkers is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 7. Indien u na het doornemen van het privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met het bestuur wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: woelakkers@outlook.com.
 8. Waarvoor verwerkt de vereniging persoonsgegevens?
  1. Uw persoonsgegevens worden door Volkstuinvereniging de Woelakkers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
   1. verwerking in ledenadministratie;
   2. aanmaken nota’s voor uw financiële bijdrages;
   3. het versturen van verenigingsnieuws en uitnodigingen; bij collectieve berichten via mail wordt deze BCC (Blind Carbon Copy) verstuurd;
   4. het voeren van persoonlijke correspondentie (schriftelijk of via mail);
   5. voor de bovenstaande doelstellingen kan het bestuur de volgende persoonsgegevens van u vragen:
    1. Voornaam, voorletters, tussenvoegsel(s) en achternaam;
    2. huisadres;
    3. telefoonnummer;
    4. e-mailadres;
    5. geslacht;
    6. geboortedatum.
  2. Verstrekking aan derden
   De gegevens die u aan het bestuur geeft zullen niet aan derde partijen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en het toegestaan is.

   1. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij het bestuur opvraagt.
   2. In een dergelijk geval dient het bestuur medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
 9. Bewaartermijn
  1. Volkstuinvereniging de Woelakkers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
  2. Na afmelding zal het bestuur uw gegevens nog maximaal 2 jaar bewaren.
 10. Beveiliging
  Het bestuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
  Zo heeft het bestuur bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  1. alle personen die namens Volkstuinvereniging de Woelakkers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  2. het bestuur hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
  3. het bestuur maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  4. het bestuur test en evalueert regelmatig deze maatregelen.
 11. Rechten omtrent uw gegevens
  1. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die het bestuur van u heeft.
  2. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door het bestuur. U dient via de mail aan te geven wanneer u bezwaar heeft om herkenbaar op gepubliceerde foto’s zichtbaar te zijn.  
  3. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door het bestuur te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij, indien gewenst.
  4. Het bestuur kan u vragen om u te legitimeren voordat het bestuur gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
 12. Camerabeelden
  Teneinde de politie in staat te stellen om een dader/daders van strafbare feiten op te sporen kan/kunnen camera/camera’s binnen de complexen van de vereniging worden opgesteld. Bij vernielingen/diefstal worden deze opnamen beschikbaar gesteld aan de politie. Indien een camera/camera’s is/zijn opgesteld geldt ten aanzien van gemaakte beelden, dat de opnamen, overeenkomstig de wet, binnen uiterlijk 28 dagen worden gewist.
 13. Klachten
  1. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met het bestuur.
  2. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
  3. Als u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met het bestuur.