Statuten

 

 

NAAM, ZETEL EN DUUR


Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Volkstuinvereniging “de Woelakkers”.
 2. Zij is gevestigd in de gemeente Zeewolde.
 3. De vereniging is opgericht op vijf en twintig januari negentienhonderd vier en tachtig, en duurt voor onbepaalde tijd.

DOEL


Artikel 2

De vereniging heeft ten doel de belangen van de volkstuinders in Zeewolde en naaste omgeving te bevorderen.


 

Artikel 3

De vereniging tracht dit doel, zonder winstoogmerk, te bereiken door ondermeer:

 1. Het namens de leden van de vereniging onderhandelingen te voeren betreffende door hen gewenste voorzieningen met overheids- en andere instellingen.
 2. Het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met andere verenigingen, die een doel nastreven soortgelijk als, of aanverwant aan het doel van de vereniging, voorzover bundeling van activiteiten nuttig en gewenst is voor alle partijen.
 3. Het verwerven en exploiteren van tuingronden, alsmede van middelen voor gemeenschappelijk gebruik door de leden, waarvan gebruik en verantwoording wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
 1. Alle andere wettige middelen, die aan het gestelde doel bevorderlijk zijn.

  LEDEN


Artikel 4

 1. De vereniging kent:
  1. Leden;
  2. Ereleden;
  3. Begunstigers.
 2. Leden van de vereniging kunnen zijn, natuurlijke meerderjarige personen die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en voor de duur van hun lidmaatschap van het bestuur een volkstuin in gebruik hebben gekregen.
 3. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur zijn benoemd.
  Een dergelijk besluit moet worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben geen financiële verplichtingen tegenover de vereniging en genieten van alle rechten aan het lidmaatschap verbonden, met uitzondering van het stemrecht in de algemene ledenvergadering.
 4. Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging steunen met een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
  Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 5. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen, adressen en geboortedata van alle leden, zoals bedoeld in lid 1 letter a van dit artikel, zijn opgenomen.

ASPIRANT LEDEN


Artikel 5

 1. Aspirant-leden zijn natuurlijke meerderjarige personen die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten, doch niet zelf een volkstuin van de vereniging in gebruik hebben.
 2. Aspirant-leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd.
 3. Een aspirant-lid wordt lid zodra hij van het bestuur een volkstuin in gebruik heeft toegewezen gekregen.

TOELATING


Artikel 6

 1. Het bestuur beslist over de toelating van leden en aspirant-leden.
 2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE LIDMAATSCHAP


Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door het overlijden van het lid;
  2. door opzegging;
  3. door opzegging namens de vereniging.  Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzegging;  deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in het algemeen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt en in het bijzonder, wanneer hij handelt, in strijd met de wettelijke bepalingen of gemeentelijke verordeningen betreffende het verbouwen van aardappelen en/of tomaten op de volkstuinen.
  1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
  2. In afwijking van het in lid 2a bepaalde, geschiedt ten aanzien van een bestuurslid de opzegging namens de verenigingen de ontzetting, door de algemene vergadering. Tegen de opzegging en ontzetting staat geen beroep open als hier in lid 7 bedoeld.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
  Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
  Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
  Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behandeld kan worden op de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering, roept het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het ingediende beroep een algemene vergadering bijeen ter behandeling van het beroep.
  De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van het beroep op de algemene vergadering te verdedigen casu quo zich te laten bijstaan door te hoogste twee personen.
  Indien het beroep ongegrond wordt verklaard en indien de agenda van de betreffende vergadering geen andere punten bevat dan de opening, notulen van de vergadering, behandeling van het beroep, rondvraag en sluiting, is de betrokkene aansprakelijk voor de kosten van het bijeenroepen en het houden van de vergadering, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is de betrokkene geschorst, evenwel met dien verstande dat hij bevoegd is de algemene vergadering, waarin over het beroep wordt beslist tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en dan het woord te voeren.
  Hij heeft echter geen stemrecht.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, behoudens dispensatie te geven door het bestuur.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ASPIRANTLEDEN


Artikel 8

 1. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN


 

Artikel 9

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een eenmalig inschrijfgeld, alsmede van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zullen worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 3. De aspirant-leden behoeven geen bijdrage te betalen; wel zijn zij verplicht eenmalig een inschrijfgeld te betalen waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 4. Alle op de invordering van gelden vallende kosten, komen voor rekening van de betrokkene.
  De invordering van gelden met buitengewone middelen, zoals door tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder geschiedt krachtens bestuursbesluit.


 

RECHTEN VAN LEDEN EN ASPIRANTLEDEN


 

Artikel 10

 1. Behalve de overige rechten die aan de leden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht om een door het bestuur aan te wijzen volkstuin in gebruik te hebben, gebruik te maken van de voor algemeen gebruik bestemde middelen en faciliteiten, alsmede hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.
 2. Behalve de overige rechten die aan de aspirantleden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.
 3. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.

 

BESTUUR


Artikel 11

 1.  
  1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen.
  2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
  1. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste tien leden; de kandidaatstelling door de leden moet tenminste acht en veertig  uur voor de aanvang der vergadering schriftelijk en ondertekend bij het bestuur worden ingediend.
  2. Aan de kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw gekozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, het zij in het verenigingsorgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
 4. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
 5. Iedere bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
  Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
  Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.
  Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap;
  2. door bedanken als bestuurslid.

 

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR


Artikel 12

 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aan gewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

 

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING


Artikel 13

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging, terwijl het dagelijks bestuur is belast met de behandeling van alle lopende en spoedeisende zaken.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, of het aantal leden van het dagelijks bestuur beneden drie, blijven zowel het bestuur als het dagelijks bestuur bevoegd.
  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die oor het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,zich voor een  derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  1. onverminderd het bepaalde onder ii, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een jaarlijks door de algemene vergadering vaste stellen bedrag te boven gaande;
   1. 1. Het huren, verhuren en op de andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen, hieronder wordt niet verstaan het in gebruik geven van volkstuinen aan de leden van de vereniging;
   2. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
   3. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede de het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het uitzetten van gelden bij banken of het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
   4. het aangaan van dadingen;
   5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
   6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd;
  1. hetzij door het bestuur;
  2. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

 

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING


Artikel 14

 1. Het verenigingsjaar loop van een januari tot en met een en dertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat de daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
  De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN


Artikel 15

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering- de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 3. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 4. De benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 5. Voorziening in eventuele vacatures;
 6. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 7. Andere algemene vergaderingen worden slechts gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 8. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is  tot  het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen krant.

 

TOEGANG EN STEMRECHT


Artikel 16

 1. Toegang  tot de algemene vergadering hebben alle leden en ereleden van de vereniging en alle aspirant leden.Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, welk lid echter niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

 

VOORZITTERSCHAP-NOTULEN


Artikel 17

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt, een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.
  Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die na goedkeuring door de eerst volgende ledenvergadering door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen  of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING


Artikel 18

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke  stemming niet hoofdelijk  of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat, hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen(waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen twee personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon,  op wie bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen  staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen niet handelende over personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als en besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunne geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen- dus mede een voorstel tot statutenwijzing of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING


Artikel 19

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoelde in artikel 4.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde artikel 20.


STATUTENWIJZING


Artikel 20

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebracht stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebracht stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hier van een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte ie ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING


Artikel 21

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstig toepassing.
 2. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Artikel 22

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.